ACTIVITY

活動実績

ドッヂビー

7,168人

2016年4月~ 現在( 2019年1月)

開催月人数
2016年4月28人
2016年9月36人
2016年10月216人
2016年11月484人
2016年12月145人
2017年1月171人
2017年2月166人
2017年3月232人
2017年4月173人
2017年5月41人
2017年6月149人
2017年7月234人
2017年8月111人
2017年9月231人
2017年10月114人
2017年11月163人
2017年12月60人
2018年1月224人
2018年2月245人
2018年3月55人
2018年4月174人
2018年5月51人
2018年6月242人
2018年7月263人
2018年8月185人
2018年9月204人
2018年10月189人
2018年11月275人
2018年12月111人
2019年1月211人
2019年2月230人
2019年3月118人
2019年4月34人
2019年5月209人
2019年6月240人
2019年7月301人
2019年8月215人
2019年9月292人
2019年10月16人
2019年11月127人
2019年12月203人
合計7,168人

ドッヂビーチャレンジカップ

5,023人

2014年3月〜2019年10月

開催日人数場所
2014年3月300人東京武道館
200人東京武道館
2014年5月330人東京武道館
2014年7月150人東京武道館
2014年11月200人東京武道館
2015年5月200人東京武道館
2015年11月170人東京武道館
2016年3月500人東京武道館
2016年11月220人品川体育館
200人有明体育館
2017年5月489人東京武道館
2017年11月470人東京武道館
2018年5月368人とどろきアリーナ
2018年11月407人東京武道館
2019年4月406人東京武道館
2019年10月413人東京武道館
合計5,023人

スポーツゴミ拾い

30人

〜2019年12月

開催日人数場所
2017年5月30人秋葉原駅周辺